प्रदर्शनी

२०२० ताइहु ताल प्रदर्शनी

प्रदर्शनी-1-1
प्रदर्शनी-1-5
प्रदर्शनी-1-3
प्रदर्शनी-1-6
प्रदर्शनी-1-4
प्रदर्शनी-1-7
प्रदर्शनी-1-2

2021 Changzhou औद्योगिक प्रदर्शनी

प्रदर्शनी-2-1
प्रदर्शनी-2-4
प्रदर्शनी-2-2
प्रदर्शनी-2-6
प्रदर्शनी-2-4
प्रदर्शनी-2-7

२०२१ ताइहु ताल प्रदर्शनी

प्रदर्शनी-3-1
प्रदर्शनी-3-2
प्रदर्शनी-३-३
प्रदर्शनी-3-4
प्रदर्शनी-3-5
प्रदर्शनी-3-6
प्रदर्शनी-3-7
प्रदर्शनी-3-8
प्रदर्शनी-3-9